O vindeiro XOVES 2 de xullo, as 20:00 horas en primeira convocatoria e as 20:30 horas en segunda convocatoria, terá lugar na sede da Asociación, unha reunión ordinaria da Xunta Directiva de Socios.

A orde do día da devandita reunión é a que de seguido se expón:

 1. Aprobacion, se procede, da acta anterior (11/07/2019)
 2. Aprobacion, se procede, da liquidacion de orzamentos e da conta de resultados do exercicio 2019.
 3. Aprobacion, se procede, do orzamento do exercicio 2020.
 4. Programa Leader 2014-2020. Acordos que procedan.
 • Seleccion de proxectos con ICE favorable.
 • Non seleccion de proxectos con ICE desfavorable Leader.
 • Expedientes en lista de agarda.
 • Renuncias/desistencias de proxectos.
 • Expedientes de animacion: "Os nenos da variola" e proxecto educativo "Murmurios de silencio"
 • Informe anual de avaliacion e seguimento da EDLP do exercicio 2019.
 • Autorizar o Sr.presidente para que realice ante AGADER cantas accions sexan necesarias para un optimo aproveitamento dos fondos LEADER.

5. Rogos e preguntas