O vindeiro mercores 29 de novembro, as 20:15 horas en primeira convocatoria e as 20:45 horas en segunda convocatoria, terá lugar na sede da Asociación, sita na Oficina Comarcal da Xunta da Rúa de Galicia s/n, unha reunión ordinaria da Xunta Directiva.

A orde do día da devandita reunión é a que de seguido se expón:

1. Aprobación, se procede da acta anterior (27/09/2017)

2. Programa Leader 2014-2020. Acordos que procedan

2.1 Prevision de custes correntes da anualidade 2018

2.2 Prevision de gastos de animacion e proxectos a levar a cabo no exercicio 2018:

A. Deseño, edicion e publicacion de material divulgativo I: Triptico, carteis, Roll up e placas.

B. Deseño, edicion e publicacion de material divulgativo II: Guia de axudas e baremo de aplicacion

C. Deseño, edicion e publicacion de material divulgativo III: Material promocional

D. Deseño, edicion e publicacion de material divulgativo IV: Mapa - guia do territorio

E. Deseño, edicion material divulgativo V: Actualizacion da paxina web

F. Deseño e edicion de material divulgativo VI: Emision de cuñas radiofonicas e publicacion de anuncios en prensa

2.4. Outros asuntos Leader

3. Rogos e preguntas