O vindeiro mércores 7 de abril, terá lugar na Casa da Cultura de Ordes, as 19:30 horas en primeira convocatoria, a Asemblea Xeral de socios da Asociación Desenvolvemento Comarca de Ordes,

A orde do día e a que segue:

1. Aprobación, se procede, da acta anterior (18/12/2019)

2. Aprobación, se procede, da conta de Perdas e Ganancias (Liquidación de contas) do exercicio 2020.

3. Aprobación, se procede, do orzamento e da previsión de custos correntes do ano 2021

4. Consideración dos G.D.R. como Poderes Adxudicadores Non Administracion Publica (PANAP) e sometemento a Lei de Contratos do Sector Publico (LCSP) Acordos que procedan

5. Posibles cambios na estratexia e no baremo. Acordos que procedan

6. Expedientes de animación. Acordos que procedan

7. Aprobación, se procede, da distribución de fondos da submedida 19.2 entre proxectos produtivos e non produtivos.

8. Elección de representantes da Xunta Directiva

9. Rogos e preguntas