CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL

O vindeiro mercores 18 de decembro, as 20:00 horas en primeira convocatoria e as 20:30 horas en segunda convocatoria, terá lugar na sede da Asociación, unha reunión ordinaria da Asemblea Xeral de Socios.

A orde do día da devandita reunión é a que de seguido se expón:

1.   Aprobación, se procede, da acta anterior (27/06/2018).

2.   Ratificación, se procede, da aprobación da conta de Perdas e Ganancias.(liquidación de contas) do exercicio 2018

3.   Ratificación, se procede, da aprobación do orzamento do exercicio 2019.

4.   Ratificación, se procede, do informe anual de avaliacion e seguimento da EDLP

5.   Prevision de custes correntes e expedientes de animacion para o ano 2020. Acordos que procedan

6.   Cambio de representantes dos Concellos de Cerceda, Oroso, Tordoia e Trazo na Xunta Directiva.

7.   Estado de execucion do Leader a 28 de novembro de 2019.

8.   Outros: Xuntanzas co conselleiro de Medio Rural, remate de convocatorias de fondos Leader, "Murmurios de Silencio", video da Comarca a vista de Dron

5.   Rogos e preguntas.