O vindeiro mércores 19 de decembro, as 20:00 horas en primeira convocatoria e as 20:30 horas en segunda convocatoria, terá lugar na sede da Asociación, unha reunión ordinaria da Xunta Directiva de Socios.

A orde do día da devandita reunión é a que de seguido se expón:

  1. Aprobacion, se procede, da acta anterior (27/06/2018)
  2. Programa Leader 2014-2020. Acordos que procedan.
  • Prevision de custes correntes anualidade 2019
  • Prevision de proxectos de animacion a levar a cabo no exercicio 2019
  • Outros asuntos Leader ( Renuncias de promotores, presentacion do proxecto de Cooperacion Museos Vivos...)

3. Rogos e preguntas