O vindeiro mercores 27 de xuño, as 19:30 horas en primeira convocatoria e as 20:00 horas en segunda convocatoria, terá lugar na sede da Asociación, unha reunión ordinaria da Asemblea Xeral de Socios.

A orde do día da devandita reunión é a que de seguido se expón:

1. Aprobación, se procede, da acta anterior (29/11/2017).

2. Ratificación, se procede, da aprobación da conta de Perdas e Ganancias.(liquidación de contas) do exercicio 2017

3. Ratificación, se procede, da aprobación do orzamento do exercicio 2018.

4. Ratificación, se procede, do informe anual de avaliacion e seguimento da EDLP

5. Rogos e preguntas.